Apolloil Diesel Motive S-330
Apolloil Diesel Motive S-330
API CD, Fully-Synthetic
Dizel mühərriklərində, transmissiya birləşmələrində (ötürücü qutusunda, güc seçimi qutusunda, bort reduktorda) və traktorların qoşmalarının hidravlik sistemlərində və digər kənd təsərrüfatı və tikinti texnikasının yay mövsümündə istismarı üçün “STOU” (Super Tractor Oil Universal )tipli universal yağ.

Təsdi̇qləni̇b: API CD/ CATERPILLAR ТО-2; KOMATSU KES 07.868.1/ DIN 51524 HLP, HVLP
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Ölçü vahidi

Ölçülər
(ASTM)

Sıxlığı (15°C-də)

g/sm3

ASTM Rəngi

Alışma temperaturu (SOS) °C

°C

Kinematik qatılığ  40°C –də

mm2/с

Kinematik qatılığ  100°C –də

mm2/с

Qatılıq indeksi

Donma temperaturu

°C

Turşuq sayı (konpensasiyon ölçü metodu)

mqKON/г

Qələvi sayı (Xlorid turşusu metodu ilə HCLO4)

mqKON/г

Sulfat küllülük dərəcəsi

wt%

R (Fosfor)

wt%

S (Kükürd)

wt%

Cl (Xlor)

ppmApolloil Diesel Motive S-330

Apolloil Diesel Motive S-330

Apolloil Diesel Motive S-330

20л

Apolloil Diesel Motive S-330